CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

Zaproszenie do złożenia oferty „ Budowa powierzchni magazynowej przy Hali Sportowej w Skale”


 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
„ Budowa powierzchni magazynowej przy Hali Sportowej w Skale”

./files/zapytanie ofertowe - powierzchnia magazynowa.doc

Skała 13.09.2017      

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  1. 1.       Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:          Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

REGON:                                001265367

NIP:                                        677 11 20 805

Miejscowość                           Skała

Adres:                                     32- 043 Skała, ul. Bohaterów Września 42

E-mail :                                  domkultury@kulturaskala.pl

Tel.                                         12 389 22 78

 

  1. 2.                  Zamówienie

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przestawienie oferty cenowej na wykonanie zadania:

„ Budowa powierzchni magazynowej przy Hali Sportowej w Skal


3.  Opis przedmiotu

3.1. Przedmiot zmówienia obejmuje w szczególności:

- niwelacja terenu oraz wyłożenie placu o powierzchni 112 m2 płytami ażurowymi ( zielony parking) z wypełnieniem grysem kamiennym

- wykonanie pochylni pomiędzy podjazdem do biura a miejscem składowym o szerokości 150 cm wyłożonej płytami ażurowymi „zielony parking”

- wykonanie obrzeży z palisady betonowej pomiędzy filarami o łącznej długości15 m .

 

Oferta musi obejmować całość wykonywanej usługi.

 

4. Termin realizacji.

 od dnia  30 września 2017

5. Kryterium oceny ofert:  

Cena - 100% - całości wykonania usługi.

5.1.  Wykonawca  może podać tylko jedną cenę brutto ( z obowiązującym na dzień składania oferty podatkiem VAT)  .

5.2. Podana w ofercie cena winna być ustalona na podstawie oględzin dokonanych przez wykonawcę  i wykonania kosztorysu ofertowego obejmującego  wszelkie koszty, wraz                          z podatkiem VAT jakie poniesie wykonawca z  tytułu należytego oraz zgodnego z umową                            i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5.3  Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny względnie braku           wiedzy na temat warunków realizacji zamówienia.

 

 

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

6.1 Oferta oznaczona pieczęcią firmową wykonawcy powinna być złożona  w formie pisemnej ,               w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 września 2017 , do godziny 10, w siedzibie zamawiającego: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, 32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42, I piętro – pokój księgowości

6.2 Koperta powinna być opisana – oferta na wykonanie powierzchni magazynowej

6.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1 Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

7.2. Do oferty należy dołączyć:

      a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

      b) kosztorys ofertowy

7.3 Oferty niekompletne podlegają odrzuceniu.

7.4 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

8. Kontakt w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego i procedury - Grzegorz Kowalik, tel.12 389 17 77

 

 

Wykaz Załączników:

Załącznik 1 – wzór oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

wzór oferty

 

 

 

 

 (pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

 

 

NAZWA WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................

 

ADRES WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................

nr tel. ..................................................  nr faksu…………....................................email……

 

 

 

 

 

                                                       

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„ Budowa  powierzchni magazynowej przy Hali Sportowej w Skale”

 

 

 

 

 

1.oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę wraz podatkiem VAT


w wysokości........................... zł brutto    (słownie: …………………………...…….………...............)

w tym: podatek VAT …………………...zł (słownie:.................................................................................) 

wartość netto ………….. …………… zł (słownie:..............    ..................................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data                                                                           podpis i pieczęcie uprawnionych osób